مشکات(1) : تفسیر دو ساله سوره آل عمران بر اساس تفاسیر المیزان، نمونه و نور (سال های 87 ـ 86)

اهمیت و ضرورت:

انس بانوان (مدیران فرهنگی خانواده ها) با قرآ ن
پرورش فضایل اخلاقی و تربیت اسلامی
پرورش اساتید و مربیان زبده
فراهم آوردن محیط امن در جامعه، پیرامون زمینه های رفتاری
آشنا شدن با الهامات، اشاره‌های قرآن، معارف اسلامی


اهداف:


آگاهی بخشی نويسندگان، گويندگان ، اساتید ومربیان برای رواج تعلیمات وآموزه های دینی
مقابله با تهاجم فرهنگی
أخذ تفسير از منابع معتبر شیعی
خنثی کردن معاندت ها و تحريفات، بر خلاف پيام و رسالت اسلام و قرآن
ضرورت حضوربانوان در تبيين و تفهيم قران و تحکیم اعتقادات آنان
ضرورت وجود علم ، فهم و انس با قرآن به صورت يك امر معمول در سطح اجتماع

اهم موضوعات سوره آل عمران براساس تفسیرالمیزان، نمونه و نور

موسسه نورالیقین

مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی