جلسه هم اندیشی پیرامون انتخاب رئیس جمهور اصلح و نحوه آشنا نمودن مخاطبان با فعالیتها و توانایی های جناب آقای جلیلی جهت تبلیغات و جذب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات

روز دوشنبه مورخ ۱۱ تیرماه ۱۴۰۳ جلسه هم اندیشی پیرامون انتخاب رئیس جمهور اصلح و نحوه آشنا نمودن مخاطبان با ... ادامه مطلب