رضوان(5): تفسیر سوره آل عمران بر اساس تفسیر نمونه (سال های 87 ـ 86)

دروس دوره

الف) تفسیر: تفسیر سوره آل عمران براساس تفسیر نمونه (2 ساله)
ب) مفاهیم : ترجمه و مفاهیم سوره بقره و آل عمران از کتاب ترجمه و مفاهیم قرآن (مهدی محمودیان)
ج) صرف و نحو: صرف و نحو مقدماتی و تجزیه و ترکیب سوره بقره و آل عمران
د) تجوید و روانخوانی : تجوید و روانخوانی همراه با قرائت سوره بقره و آل عمران
هـ) احکام:
• احکام تقلید
• احکام مطهرات
• احکام نجاسات
• احکام عبادات تا آخر توضیح المسائل
• اصطلاحات فقهی و اصولی

موسسه نورالیقین

مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی