رضوان(3): تفسیر سوره بقره بر اساس تفسیر منتخب نمونه (سال های 83 ـ 82)

در سال 83 همزمان با تغییر نام هئیت صاحب الزمان عج به مؤسسه نورالیقین، زیر زمین منزل سرکار خانم آل مرتضی برای فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی اختصاص یافت. در طرح رضوان 3 تفسیر سوره بقره براساس تفسیر «منتخب نمونه» آغاز گردید و در سالهای 82 و 83 در کنار دیگر دروس آموزش داده شد.
این مؤسسه برنامه‌های خود را برای عموم بانوان در زمینه دروس مختلف تنظیم نمود.

موسسه نورالیقین

مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی