این دوره به عنوان طرح سراسری در کشور از طرف وزارت ارشاد برگزار و مؤسسه نوالیقین نیز از مجریان این طرح بود. هدف از این طرح تربیت و پرورش مربیان کار آمد جهت آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم است.
این دوره با آزمون ورودی و در طی آموزش، دروس بصورت حضوری و غیر حضوری بوده است و تمام آزمون‌ها کتبی برگزار گردیده است. آزمون تخصصی روش تدریس مفاهیم بصورت عملی برگزار شد و از اهمیت خاصی برخوردار بود.
در این دوره 18 نفر مؤفق به دریافت مدرک تربیت معلم مفاهیم از وزارت ارشاد گردیده‌ است.

منابع:

1. آموزش تجوید قرآن

2. صرف و نحو مقدماتی

3. پرسمان علوم قرآنی

4. روش تدریس قرآن

5. احکام و آداب تلاوت قرآن سطح (2)

6. آموزش مفاهیم (1001- 1002- 1011)

7. تعلیم و تربیت در اسلام


پیش نیاز: نمره قبولی در آزمون کتبی و شفاهی ورودی به دوره تربیت معلم مفاهیم

دوره تربیت معلم ترجمه و مفاهیم  قرآن کریم در مؤسسه نورالیقین

موسسه نورالیقین

 مرکزتخصصی تفسیر و علوم قرآنی