بستر قرآنی مؤسسه نورالیقین از این مهم غافل نبوده و در راستای نیل به آن هم در سطح شعب و هم در سطح مربیان به مبحث تجوید توجه مبذول داشته است. بدین ترتیب دوره تجوید تخصصی برای تربیت مربیان تجوید و روانخوانی امری ضروری و به صورت منظم طی دوره‌های مختلف در مؤسسه نورالیقین برقرار شده است.


منابع ارائه شده در این دوره عبارتند از:

1ـ حلیه القرآن

2ـ پژوهش در علم تجوید

3ـ درآمدی بر علم تجوید

آموزش تجوید و روانخوانی تخصصی ویژه مربیان ـ مؤسسه نورالیقین

موسسه نورالیقین

مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی