برقراری کلاسهای صرف و نحو در کلیه شعب این مؤسسه و وجود مربیان کار آزموده نقطه عطفی بر آموزشهای این مؤسسه بوده است. اما گستردگی قواعد اصولی این علم به قدری است که هیچ زمان مربیان این مبحث نباید پویایی خود را از دست بدهند.
بر این اساس مدیر مسؤل مؤسسه نورالیقین خانم آل مرتضی بر آن شده‌اند تا جلسات آموزش صرف و نحو تخصصی برای مربیان و مشتاقان این علم به صورت دوره‌های منظم در ساختمان مرکزی نورالیقین برقرار گردد.
منابع ارائه شده در این دوره عبارتند از:

1ـ شرح ابن عقیل (قاضی القضاة عبدالله بن عقیل)       

2ـ مبادی العربیه در 4 جلد (رشید شرتوتی)

3ـ موسوعة النحو و الصرف و الاعراب ( امیل بدیع یعقوب)

4ـ صرف و نحو متوسطه ( حمید محمدی)

5-نحو سرآغاز (سید مهدی نقشه چی)

6ـ المنهاج فی النحو و الاعراب ( محمد الانطاکی)

7ـ قطر الندی و بل الصدی (جمال الدین بن هشام الانصاری)

آموزش تخصصی صرف و نحو  با حضور مربیان صرف و نحو در  مؤسسه نورالیقین ـ سال 1393

آموزش تخصصی صرف و نحو  با حضور مربیان صرف و نحو در  مؤسسه نورالیقین ـ سال 1395

آموزش تخصصی صرف و نحو  با حضور مربیان صرف و نحو در  مؤسسه نورالیقین ـ سال 1395

مؤسسه نورالیقین

مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی