نگریستن به زندگی از مجرای قرآن و توکل به آفریدگاری با قدرت مطلق آنچنان زیباست که امید را در قلب انسان دو چندان نموده و او را در عرصه زندگی، استوارانه به تلاش و کوشش وا می دارد. در موسسه نورالیقین، مباحث تفسیری جایگاه خاصی دارد. به طوری که استاد حسینی آل مرتضی در جلسات اصلی، بخش اصلی تدریس را به این بخش اختصاص می دهند. در واقع کلاس های تفسیر به عنوان دریچه ایست که استاد در آن همواره با ممزوج نمودن مباحث اعتقادی در کنار مباحث تفسیری در جهت ارتقاء اعتقادات مذهبی گام بر می دارند. امید است این روش روزنه ای در جهت تفکر و تعمق به روی دانش پژوهان قرآنی بگشاید.

آموزش تفسیر قرآن کریم  به دو بخش کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می شود:

دوره های بلند مدت

الف) دوره های تفسیری - عمومی

شرح و توضیح چهل حدیث
(سالهای 79ـ78)
شرح و توضیح چهل حدیث و تفسیر جزء 30 بر اساس تفسیر منتخب نمونه
(سالهای 81ـ80)
تفسیر سوره بقره بر اساس تفسیر منتخب نمونه
(سالهای 83ـ82)
تفسیر سوره بقره بر اساس تفسیر تفصیلی نمونه
(سالهای 85ـ84)
تفسیر سوره آل عمران بر اساس تفسیر نمونه
(سالهای 87ـ86)

تفسیر کل قرآن کریم

بر اساس تفاسیر نسیم حیات، نور، نمونه، المیزان و تسنیم

(ازسال 96تاکنون)

ب) دوره های تفسیری - تخصصی

تفسیر دو ساله سوره آل عمران بر اساس تفاسیر المیزان، نمونه و نور
(سال های 87ـ86)
تفسیر دو ساله سوره انعام بر اساس تفسیر المیزان
(سال های 89ـ88)

شرح و توضیح چهل حدیث و تفسیر جزء 30 بر اساس تفسیر منتخب نمونه
(سال های 81ـ80)

 
تفسیر هشت ساله سوره نساء بر اساس تفاسیر المیزان، تسنیم و مجمع البیان و آموزش تخصصی و مفصل (دقیق و گسترده) اصطلاحات 
(از سال 96 تا کنون)

دوره های کوتاه مدت

ج) دوره های عمومی کوتاه مدت

د) دوره های تخصصی کوتاه مدت