لازمه قرائت قرآن طبق آیه «و رتَل القرآن ترتیلاّ» ترتیل است. قرائت ترتیل طبق فرمایش اما علی(ع) قرائتی است که دارای دو ویژگی: 1-بیان الحروف 2- الحفظ الوقوف باشد.

بیان الحروف یعنی حروف به طور آشکار و واضح بیان می شوند و نیز الحفظ الوقوف یعنی در جای مناسب خود وقف را رعایت نمایید.

جهت آشنایی با موضوعات «تجوید عمومی» روی عناوین ذیل کلیک نمایید: