1احکام تقلیدراه‌های شناخت احکام (اجتهاد، احتیاط و تقلید)، اقسام تقلید، شرایط مرجع تقلید و..
2طهارتوضو، غسل‌های واجب، احکام بانوان، تیمم، غسل های مستحبی
3احکام نمازنمازهای واجب، لباس و مکان نمازگزار، احکام مسجد، احکام قبله، اذان و اقامه، واجبات نماز، مبطلات نماز، شکیات، ترجمه نماز، نماز جمعه، نماز مسافر، نماز قضا، نماز جماعت، نماز آیات و…
4احکام روزهنیت، مبطلات، کفّاره، قضا، روزه مسافر، راه ثابت شدن اول ماه، روزه‌های واجب، مستحب، حرام و مکروه
5احکام خمسموارد وجوب و مصرف آن
6احکام زکاتشرایط وجوب و موراد آن، نصاب‌ها، موارد مصرف، مستحقان آن، زکات فطره و مصرف آن
7احکام حجشرایط وجوب
8احکام معاملاتاحکام خرید و فروش اقسام معاملات (مکروه، حرام)، شرایط فروشنده و خریدار، شرایط جنس و عوض آن، انواع معاملات (نقد، نسیه، سلف)، فسخ، خرید و فروش میوه‌ها، صیغه خرید و فروش
احکام شرکت، صلح، اجاره، جعاله، مضاربه، مزارعه، مساقات احکام کسانی که نمی‌توانند در اموال خود تصرف کنند، وکالت، قرض، حواله، رهن، ضمانت، کفالت شرایط کفیل و… ودیعه(امانت)، عاریه و…
9احکام خانوادهاحکام ازدواج، اقسام آن (دائم و موقت)، صیغه و شرایط عقد
احکام شیردادن، آداب شیردادان و مواردی که شیردادن محرمیت می‌آورد.
احکام طلاق، اقسام آن؛ (رجعی، بائن، خُلع، مُبارات) عده طلاق و عده وفات، احکام رجوع
10متفاوتاحکام غصب، لُقطه، شکار، سر بریدن حیوانات، خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها
احکام نذر، عهد، قسم، وصیت، وقف، ارث و مسائل دفاع، امر به معروف و نهی از منکر و…
11 مسائل مستحدثه احکام سفته، سرقفلی، معاملات بانکی، بیمه، بخت‌آزمایی، تلقیح، تشریح، پیوند و…