مناجات شاکین

مناجات های خمس عشره از مناجات های صادر شده از امام سجاد(ع) است. ذکر پانزده مناجات با عناوین گوناگون بیانگر ... ادامه مطلب

مناجات تائبین

مناجات های خمس عشره از مناجات های صادر شده از امام سجاد(ع) است. ذکر پانزده مناجات با عناوین گوناگون بیانگر ... ادامه مطلب