فتحه

فتجه ·  فتحه از نظر لغوی به معنای یک بار گشودن است. ·  علت نام گذاری فتحه به این است ... ادامه مطلب