روش های مرور محفوظات

1. ﻣﺮﻭﺭ ﺍﺯ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻭ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻣﺮﻭﺭ ﻣﺤﻔﻮﻇﺎﺕ «ﻣﺮﻭﺭ ﺍﺯ ﺣﺎﻓﻈﻪ» ﺍﺳﺖ. ﻣﺮﻭﺭ ﺍﺯ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺭﺥ ﻣﻲ‌ﺩﻫﺪ ... ادامه مطلب