در سال 95 هسته علمی پژوهشی مؤسسه نورالیقین در حوزه آموزش گردآوری طرح های کوتاه مدت و بلند مدت و تخصصی را در صدر فعالیت های خود قرار داد، در تنظیم این طرح ها بسیاری از تجربیات دو دهه گذشته مورد استفاده قرار گرفت. نتیجه این امر تنظیم طرح های کوتاه مدت (مصباح)، طرح های بلند مدت (رضوان) و طرح تخصصی (مشکات) بوده است. گام بعدی در این خصوص برنامه ریزی جهت اجرای این طرح ها بود که با مدیریت استاد آل مرتضی در جلسات تخصصی با اعضای هیئت مدیره و نشست هایی با اساتید و مربیان برخی از این طرح ها انتخاب و در مؤسسه آغاز گردید. چنانچه این طرح ها در کلاس های حفظ مورد استفاده قرار گرفته بعلاوه طرح رضوان در دوره های بلند مدت در قریب 50 شعبه به اجرا درآمده است، همچنین امید است طرح تخصصی مشکات (تفسیر سوره آل عمران بر اساس تفاسیر المیزان، البیان، تسنیم، نمونه و نور) ویژه مربیان و اساتید و افراد مستعد آغاز گردد.

موسسه نورالیقین

مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی