حکم تکلیفی: به صورت مستقیم به فعل مکلّف تعلّق می‌گیرد؛ و وظیفۀ او را در ابعاد مختلف زندگی، اعم از شخصی، عبادی، خانوادگی، اقتصادی و سیاسی مشخص می‌سازد؛ مانند حرمت نوشیدن شراب و وجوب نما.

 حکم تکلیفی بر پنج قسم است: وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه.

حکم وضعی: هر حکم شرعی که تکلیفی مستقیم مربوط به افعال انسان نباشد، حکم وضعی نامیده می‌شو، مانند نجس بودن خون وباطل بودن نماز بدون وضو.

بین احکام تکلیفی و وضعی ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد؛ حکم وضعی‌ موضوع احکام است؛ مانند زوجیت که حکم شرعی وضعی است و موضوع حکم تکلیفی وجوب نفقه زوجه و وجوب تمکین زن در برابر شوهرش است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *