درس پانزدهم عقاید (ماتریالیسم)

create امینی alarm 9 تیر 1397 remove_red_eye 2257 خواندن


درس پانزدهم عقاید (ماتریالیسم)

درس چهاردهم عقاید(اصول جهان بینی مادی)

create سعادتمند alarm 5 آذر 1396 remove_red_eye 2868 خواندن

درس چهاردهم عقاید(اصول جهان بینی مادی)

درس سیزدهم عقاید(حل چند شبهه)

create سعادتمند alarm 4 آذر 1396 remove_red_eye 2562 خواندن

درس سیزدهم عقاید(حل چند شبهه)

درس دوازدهم عقاید(بررسی علل انحراف)

create سعادتمند alarm 5 آذر 1396 remove_red_eye 2421 خواندن

درس دوازدهم عقاید(بررسی علل انحراف)

درس یازدهم عقاید(صفات فعلیه)

create سعادتمند alarm 5 آذر 1396 remove_red_eye 2972 خواندن

درس یازدهم عقاید(صفات فعلیه)

درس دهم عقاید(صفات فعلیه)

create سعادتمند alarm 5 آذر 1396 remove_red_eye 2511 خواندن

درس دهم عقاید(صفات فعلیه)

درس نهم عقاید(صفات ذاتیه)

create سعادتمند alarm 4 آذر 1396 remove_red_eye 2722 خواندن

درس نهم عقاید(صفات ذاتیه)

درس هشتم عقاید(صفات خدا)

create سعادتمند alarm 3 آذر 1396 remove_red_eye 3943 خواندن

درس هشتم عقاید(صفات خدا)

درس هفتم عقاید(اثبات واجب الوجود)، بخش اول (امکان و وجوب)

create امینی alarm 15 فروردين 1396 remove_red_eye 2169 خواندن

درس هفتم عقاید(اثبات واجب الوجود)

درس هفتم عقاید، بخش دوم (علت و معلول)

create امینی alarm 15 فروردين 1396 remove_red_eye 2109 خواندن

در درس قبل، راه ساده خداشناسی و ویژگی‌های آن بررسی شد و با شرح برهان نظم، عنوان ناظم و مدیر در عالم طبیعت، ثابت و تبیین شد و بیان شد که هر انسانی از این راه ساده، مستقیم به سوی خدای آفریننده دانا و توانا رهنمون می‌شود.
دراین درس، ساده‌ترین و استوارترین برهان فلسفی(برهان امکان) که مقدمات کمتری دارد، یقینی و قابل قبول است و خدا را تنها به عنوان واجب الوجود، اثبات می‌کند، برمی‌گزینیم و به توضیح آن می‌پردازیم.

صفحه1 از3

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به موسسه نورالیقین می باشد

نقل مطلب فقط با ذکر منبع جایز می باشد