تفسیر سوره ابراهیم علیه السلام آیه 52

create یا زهرا alarm 30 -3443 remove_red_eye 75 خواندن
موضوع: ابلاغ عمومی

تفسیر سوره ابراهیم علیه السلام آیات 49تا51

create یا زهرا alarm 7 شهریور 1401 remove_red_eye 110 خواندن

موضوع: کیفیت تعذیب مجرمان

تفسیر سوره ابراهیم علیه السلام آیات 47و48

create یا زهرا alarm 7 شهریور 1401 remove_red_eye 77 خواندن

موضوع: تأخیر در عذاب

تفسیر سوره ابراهیم علیه السلام آیه 46

create یا زهرا alarm 7 شهریور 1401 remove_red_eye 75 خواندن

موضوع: بی اثر بودن مکر مکاران

تفسیر سوره ابراهیم علیه السلام آیه 45

create یا زهرا alarm 30 -3443 remove_red_eye 90 خواندن

موضوع : مهلت خواستن ستم‌پیشگان

تفسیر سوره ابراهیم علیه السلام آیه 44

create یا زهرا alarm 1 شهریور 1401 remove_red_eye 78 خواندن

موضوع : انذار از عذاب الهی

تفسیر سوره ابراهیم علیه السلام آیات 42و43

create یا زهرا alarm 1 شهریور 1401 remove_red_eye 84 خواندن

موضوع آیات: عذاب ظالمان

تفسیر سوره ابراهیم علیه السلام آیه 41

create یا زهرا alarm 1 شهریور 1401 remove_red_eye 81 خواندن

موضوع: پدر حضرت ابراهیم علیه السلام منزه از شرک

تفسیر سوره ابراهیم علیه السلام آیه 40

create یا زهرا alarm 1 شهریور 1401 remove_red_eye 76 خواندن

موضوع: اقامه صلاة

تفسیر سوره ابراهیم علیه السلام آیات 38و39

create یا زهرا alarm 1 شهریور 1401 remove_red_eye 56 خواندن

موضوع آیات: اقرار به آگاهی خداوند

صفحه1 از4

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به موسسه نورالیقین می باشد

نقل مطلب فقط با ذکر منبع جایز می باشد